Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Regulamin

Regulamin konkursu „Walentynki z  ADRIANEM”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.        Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
  w konkursie „Walentynki z  ADRIANEM” (dalej „Konkurs”).
 2.        Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Małgorzata Rosołowska – Pomorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN FABRYKA RAJSTOP MAŁGORZATA ROSOŁOWSKA-POMORSKA w Zgierzu (95 – 100) przy ul. Aleksandrowskiej 207/211, NIP 7260035045, REGON 471663773 (dalej „Organizator”).
 3.        Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem https://adrian-rajstopy.pl/pl/ (dalej „Strona internetowa”).
 4.        Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a nagrody przyznawane są w drodze decyzji komisji konkursowej.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1.        Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej, posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Facebook.com.
 2.        Z uczestnictwa w Konkursie wyłączony jest Organizator oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 3.        Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 3. Udział w Konkursie

 1.        Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na Stronie internetowej Organizatora. Konkurs rozpoczynamy od momentu pojawienia się 09 02 2023 do 15 02 2023

 2.        Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przystąpienie do niego poprzez:

a)      zgłoszenie się do udziału w Konkursie za pośrednictwem Strony Internetowej przez podanie
w przewidzianym do tego polu pełnego adresu e-mail i wyrażenia zgody na ewentualną publikację zdjęcia konkursowego na fanpagu Organizatora;

b)      zaobserwowanie fanpagu Organizatora konkursu –

https://pl-pl.facebook.com/AdrianFabrykaRajstop/  oraz polubienie postu Konkursowego;

c)       złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i wymaganiami zdjęć przesyłanych
w ramach realizacji zadania konkursowego oraz posiadaniu praw autorskich do utworu stanowiącego realizację zadania konkursowego i jego zgodności z prawem, poprzez zaznaczenie właściwego pola na Stronie internetowej.

d)      złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, poprzez zaznaczenie właściwego pola na Stronie internetowej;

e)      wykonanie zadania konkursowego;

 1.        Momentem przystąpienia do udziału w Konkursie jest moment otrzymania przez Organizatora informacji o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa, wskazanych w ust. 3 powyżej.
  W przypadku gdy warunki te nie zostaną spełnione równocześnie, momentem przystąpienia do Konkursu jest moment otrzymania przez Organizatora informacji o warunku spełnionym najpóźniej.
 2.        Udział w Konkursie biorą jedynie ci Uczestnicy, którzy przystąpią do niego w czasie jego trwania
  o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 

§ 4. Zadanie konkursowe

 1.        Wykonanie zadania konkursowego polega na przesłaniu do Organizatora za pośrednictwem Strony internetowej zdjęcia w kreatywny sposób przedstawiającego emocje towarzyszące Uczestnikowi podczas Św.  – Walentego , (dalej „Praca konkursowa”).
 2.        Praca konkursowa musi przedstawiać przynajmniej część sylwetki Uczestnika.
 3.        Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną Pracę konkursową.
 4.        Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub naruszających dobra osobiste lub prawa majątkowe osób trzecich oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 5.        Praca konkursowa musi stanowić przejaw własnej twórczej działalności Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności ich osobistych i majątkowych praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku gdyby Praca konkursowa naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, zwolni on Organizatora z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, to zwróci Organizatorowi równowartości wszelkich świadczeń spełnionych w związku z zaspokojeniem przez Organizatora takich roszczeń.

 

§ 5. Przebieg Konkursu i Ocena Prac konkursowych

 1.        Wszystkie Prace konkursowe przesłane w czasie trwania Konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja składać się będzie z co najmniej trzech osób. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru osób zasiadających w komisji. Członkiem komisji może być również sam Organizator.
 2.        Prace konkursowe sprzeczne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich lub sprzeczne z Regulaminem, jak również zgłoszone po zakończeniu Konkursu lub przez osoby wyłączone od udziału w Konkursie nie będą podlegały ocenie.
 3.        Komisja oceni przesłane Prace konkursowe biorąc pod uwagę ich pomysłowość, ładunek emocjonalny, oryginalność i kreatywność oraz jakoś i technikę ich wykonania, jak również ich zgodność z Regulaminem.
 4.        Komisja dokona oceny Prac konkursowych i zadecyduje o przyznaniu 5 (pięciu) nagród.
 5.        Decyzje komisji konkursowej o przyznaniu nagród będą ogłaszane na fanpagu Organizatora -https://pl-pl.facebook.com/AdrianFabrykaRajstop/  w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich podjęcia.
 6.        Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

§ 6. Nagrody

 1.        Nagrodę w Konkursie stanowi jeden zestaw upominkowy, na który składa się 5 (pięć) par rajstop damskich lub męskich, dostępnych na dzień przyznania nagród w sklepie internetowym Organizatora: https://adrian-rajstopy.pl/pl/.
 2.        Nagrodzony Uczestnik wybiera ze Strony internetowej rajstopy damskie lub męskie w dowolnym rozmiarze, 2,3,4,5,6,7,8 „Rajstopy wzorowane, klasyczne” lub rajstopy z kolekcji „MEN”.  
 3.        Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej mu nagrody na ekwiwalent pieniężny. Nagrodzony Uczestnik nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.

 

§ 7. Odbiór nagród

 1.        Uczestnik, którego Praca konkursowa została nagrodzona przez komisję konkursową zostanie
  o tym powiadomiony w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody, poprzez wiadomość przesłaną mu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego na Stronie internetowej przy zgłoszeniu się do udziału w Konkursie.
 2.        Nagrodzony Uczestnik będzie miał 30 (trzydzieści) dni od dnia przesłania mu wiadomości
  o przyznaniu nagrody, aby przekazać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń oraz informacje o wybranych modelach i rozmiarach rajstop. Odmowa podania wymaganych danych, podanie danych nieprawdziwych lub ich niepodanie Organizatorowi w ww. terminie są równoznaczne z zrzeczeniem się nagród i w takim wypadku Organizator uprawniony będzie do zadysponowania nimi wedle swego uznania.
 3.        W przypadku niepodania przez Nagrodzonego Uczestnika modeli i rozmiarów wybranych produktów, Organizator uprawniony będzie do losowego wybrania produktów, które będą się składać na zestaw upominkowy.  
 4.        Nagroda rzeczowa zostanie wysłana Uczestnikowi przesyłką kurierską na podany przez niego adres do doręczeń najpóźniej do 30 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku nieodebrania przesyłki, przesyłka zostanie nadana ponownie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej powrotu do Organizatora. Nieodebranie ponownie wysłanej przesyłki, jak również brak możliwości jej doręczenia z powodu nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Uczestnika upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co skutkuje utratą prawa do nagród.
 5.        Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co skutkuje utratą prawa do nagród.

 

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1.        Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora - ADRIAN FABRYKA RAJSTOP, ul. Aleksandrowskiej 207/211, 95 – 100 Zgierz.
 2.        Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3.        Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4.        Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 9. Prawa autorskie

 1.        Z chwilą przekazania nagrody rzeczowej Organizator nabywa prawo do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika, zawartego w nagrodzonej Pracy konkursowej oraz nieograniczone terytorialnie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;

b)      zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu,
z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

c)       udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych;

d)      nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;

e)      publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;

f)       na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1.        Z chwilą przesłania Pracy konkursowej Uczestnik wyraża również zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, w tym do przystosowania jej do publikacji multimedialnej i wykonywania tej publikacji.

 

§ 10. Możliwość udziału w kampanii reklamowej

 1.        Przystępując do konkursu Uczestnik może wyrazić zgodę na przesłanie mu przez Organizatora w późniejszym terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oferty wykorzystania wizerunku Uczestnika w akcjach marketingowych Organizatora, w tym w materiałach drukowanych, kampaniach bilboardowych, na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych.
 2.        Wyrażanie zgody na złożenie oferty wykorzystania wizerunku jest dobrowolne i nie jest ono konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
 3.        Uczestnik może cofnąć zgodę na złożenie mu oferty wykorzystania jego wizerunku w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane na adres e-mail konkursy@adrian-rajstopy.pl.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1.        Regulamin wraz z Polityką prywatności będzie dostępny w serwisie Facebook przez cały okres trwania Konkursu pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/AdrianFabrykaRajstop/ oraz https://adrian-rajstopy.pl/pl/.
 2.        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą dostosowania go do zmiany obowiązujących przepisów. O zmianie regulaminu Organizator ogłosi na Stronie internetowej.

 

 

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania:

a) Regulamin - poniższy regulamin ze wszystkimi jego postanowieniami;
b) Sklep - platforma internetowa zlokalizowana pod adresem: adrian-rajstopy.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje umożliwiające zawieranie przez Klientów ze Sprzedającym umów kupna - sprzedaży uwidocznionych tam Produktów, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy;
c) Sprzedający - rozumie się przez to Małgorzatę Rosołowską - Pomorską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "ADRIAN FABRYKA RAJSTOP" Małgorzata Rosołowska - Pomorska,
w Zgierzu (95 - 100) przy ul. Aleksandrowskiej 207/211, zarejestrowaną pod numerem 46833, NIP 7260035045, REGON 471663773;
d) Klient - każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, w tym Konsument
i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
e) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
f) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która za pośrednictwem Sklepu zawiera ze Sprzedawcą umowę związaną ze swoją działalnością gospodarczą;
g) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o CEiDG;
h) Produkty - wyroby znajdujące się w bieżącej ofercie Sprzedającego, a uwidocznione na stronach internetowych Sklepu;
i) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne są:

a) łącze internetowe,
b) prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 11 lub inną zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa,
c) włączona obsługa plików cookies,
d) system operacyjny Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows Vista lub inny o analogicznej funkcjonalności;
e) aktywne konto e-mail.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.

5. Sprzedający uprzedza, że nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony Sklepu
z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do sieci Internet, jak również trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze stroną Sklepu, które leżą po stronie Użytkownika. Sprzedający uprzedza również, że mogą powstać rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wyglądem lub cechami Produktów, a ich zdjęciami umieszczonymi na stronach Sklepu, spowodowane ustawieniami lub właściwościami urządzenia za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu lub używanego przez niego w tym celu oprogramowania,
za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6. We wszystkich sprawach związanych ze składaniem i realizacją Zamówień Klient ma możliwość kontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: sklep@adrian-rajstopy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu pod przyciskiem "kontakt". Żadna z powyższych form kontaktu nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem lub dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedającego.


§ 2 Asortyment.

1. Wszystkie oferowane Produkty są oryginalne, fabrycznie nowe i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach.
2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, podawane są
w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesłania Produktów do Klienta.
3. Prezentowany w Sklepie katalog Produktów ma jedynie charakter informacyjny. Zamieszczone na stronach Sklepu Produkty z cenami są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
4. Aby uzyskać informacje o dostępności danego Produktu Klient może skorzystać z opcji Zapytaj
o produkt. Jakiekolwiek inne pytania, wątpliwości czy uwagi Kupujący może zgłosić Sprzedawcy
za pomocą formularza kontaktowego Zadaj pytanie.

§ 3 Składanie Zamówień.

1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
2. Zamówienia mogą być składane przez Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałej części Europy albo Cypru, Rosji lub Izraela.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez dokonanie wymaganych czynności technicznych na stronie Sklepu, obejmujących kolejno: umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku, wybór formy płatności, podanie danych teleadresowych i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem; z chwilą wybrania przez Klienta przycisku "chcę zamówić i zapłacić". W przypadku umieszczenia Produktów w wirtualnym koszyku, a następnie niezłożenia Zamówienia, Produkty będą przechowywane w koszyku do czasu ich usunięcia przez Klienta, nie dłużej jednak niż 14 dni.
4. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie przez Klienta formularza danych teleadresowych oraz złożenie oświadczenia
o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji Zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – "RODO";
5. Klient, również bez składania Zamówienia, może dokonać rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Rejestracja następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcji na stronie Sklepu, a następnie wypełnienie formularza danych teleadresowych oraz złożenie wymaganych oświadczeń; z chwilą wybrania przez Klienta przycisku "zarejestruj się". Klient, który zarejestrował konto może następnie, w każdym czasie, zalogować się do swojego konta w Sklepie, dzięki czemu dane podane przy rejestracji zostaną automatycznie wykorzystane przy składaniu przez niego Zamówienia, bez konieczności ponownego uzupełniania formularza i składnia oświadczeń. Rejestracja jest dobrowolna i nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem lub jakimikolwiek opłatami na rzecz Sprzedającego.

§ 4 Weryfikacja Zamówień.

1. Każde złożone Zamówienie podlega następnie rozpatrzeniu przez Sprzedającego, pod kątem kompletności i prawidłowości uzupełnienie przez Klienta formularza danych teleadresowych oraz jego zgodność z Regulaminem.
2. Pozytywne rozpatrzenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Chwilą zawarcia umowy kupna - sprzedaży wybranych przez Klienta Produktów jest chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenia złożenia zamówienia, która zatytułowana zostanie „Zamówienie nr… (ADRIAN Rajstopy Sklep)”. Umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
3. Sprzedający może odmówić przyjęcia Zamówienia i zawarcia związanej z tym umowy kupna - sprzedaży, gdy w trakcie rozpatrywania Zamówienia okaże się, że dane wskazane w formularzu uniemożliwiają bądź utrudniają identyfikację Kupującego, a także gdy nie ma możliwości telefonicznego potwierdzenia tych danych, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
4. W przypadku gdy Zamówienie uzyskało pozytywną weryfikacją, jednak nie wszystkie zamówione Produkty są dostępne, Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, wiadomość e-mail z informacją o tym jakie Produkty zostały skompletowane i w Jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest to
w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji Klienta zostanie przesłana mu wiadomość odpowiednio potwierdzająca całkowite anulowanie Zamówienia, bądź potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji w części. W przypadku braku uzyskania od Klienta jakiejkolwiek wiadomości o Jego decyzji, w terminie 7 dni kalendarzowych od przesłania mu wiadomości zawierającej informację o niedostępności części Produktów, Zamówienie uznaje się za niezłożone i nie będzie realizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony.
5. Na potwierdzenie realizacji Zamówienia i zwarcia związanej z tym umowy kupna - sprzedaży Sprzedający wystawi paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, które zostaną przesyłane wraz z Produktami i stanowią potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w momencie skompletowania zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.


§ 5 Kontakt i Realizacja Zamówień.

1. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji Zamówienia Sprzedający przystąpi do jego niezwłocznej realizacji. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Klient może zgłosić chęć zmiany złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedający może odmówić zmiany złożonego Zamówienia, jeżeli zmiana ta byłaby niemożliwa lub wiązała się z nadmiernymi kosztami, a w takim wypadku Klient może anulować złożone Zamówienie. Klient nie może zmienić złożonego Zamówienia po wysłaniu Produktów przez Sprzedawcę, co nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy.
2. Sprzedający zobowiązany jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. wysłania kupionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej, przekazania ich kurierowi w celu dostarczenia Klientowi albo wydania Produktów Klientowi osobiście, nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu Klient może odstąpić od umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu wynikające z okoliczności, za które odpowiada Klient, w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, nieodebrania Produktów, czy braku kontaktu ze strony Klienta.
3. W celu usprawnienia procesu realizacji Zamówień Klient otrzymywał będzie, wedle potrzeb, następujące wiadomości e-mail:

a) „Rejestracja w ADRIAN Rajstopy Sklep” – to informacja generowana automatycznie, wysyłana przez system Sklepu po wypełnieniu przez Klienta Formularza rejestracji, zawierająca potwierdzenie skutecznego dokonania tej rejestracji;
b) „Zamówienie nr… (ADRIAN Rajstopy Sklep)” – ta wiadomość stanowi akceptację i potwierdzenie przez Sprzedającego dostępności zamówionych Produktów oraz zawiera numer zamówienia, dane Klienta, listę zamówionych Produktów, kwotę na jaką opiewa zamówienie, sposób dostarczenia Produktów, koszt dostawy, a także dane potrzebne do wpłaty;
c) „Status Twojego zamówienia w sklepie ADRIAN Rajstopy Sklep - W realizacji” – tę wiadomość Klient otrzymuje, gdy Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia. W przypadku wybrania płatności
w formie przedpłaty wiadomość ta wysłana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;
d) „Status Twojego zamówienia w sklepie ADRIAN Rajstopy Sklep – Zrealizowane” - tę wiadomość Klient otrzyma po skompletowaniu zamówionych Produktów, z chwilą ich wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź przekazaniu ich kurierowi;
e) „Status Twojego zamówienia w sklepie ADRIAN Rajstopy Sklep – Anulowane” - ta wiadomość zostanie przesłana Klientowi w przypadku anulowania zamówienia na życzenie Klienta z powodu braku zamawianego Produktu u Sprzedającego lub w przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Sprzedający może przesyłać Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od potrzeb i indywidualnej sytuacji Klienta, również inne informacje związane z realizacja jego Zamówienia.

§ 6 Wysyłka i płatności.

1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji skutkuje zawarciem umowy - kupna sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i skutkuje powstaniem obowiązku Klienta zapłaty ceny Produktów oraz pokrycia kosztów ich wysyłki. Za kupione Produkty Klient zobowiązany jest zapłacić cenę w wysokości podanej na stronie Sklepu w dniu złożenia Zamówienia.
2. Klient, w toku składania Zamówienia, może wybrać jedną z form płatności wskazanych na stronie Sklepu - zapłatę w chwili odbioru wysłanych Produktów, zapłatę w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub zapłatę za pośrednictwem serwisu PayPal. Przedpłata dokonywana jest na następujący rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska SA o/Łódź, 671910104822519973808000. Sprzedający informuje jednocześnie, że podmiotem obsługujący serwis PayPal jest PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu, która nie jest podmiotem powiązanym lub zależnym od Sprzedającego i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jej działania lub zaniechania.
3. Klient, w procesie składania Zamówienia, może wybrać jedną z następujących form wysyłki kupowanych Produktów:

a) Przesyłka ekonomiczna polecona;
b) Przesyłka priorytetowa;
c) Przesyłka ekonomiczna polecona za pobraniem;
d) Przesyłka priorytetowa za pobraniem;
e) Przesyłka zagraniczna polecona priorytetowa na terenie Europy (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem);
f) Przesyłka kurierska na terenie Polski przy wpłacie na konto;
g) Odbiór osobisty;
Sprzedający uprzedza jednocześnie, iż wybór niektórych ze sposobów wysyłki może skutkować brakiem możliwości wyboru niektórych z form płatności, co zostanie wskazane w procesie składania Zamówienia.

4. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu przesłania Produktów, który to koszt jest wyraźnie wskazany w procesie składania Zamówienia i zależy od wybranego sposobu wysyłki oraz ilości zamówionych Produktów w ten sposób, że podstawowy koszt przesyłki powiększany jest o 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdy zamówiony Produkt. Odbiór osobisty Produktów nie wiąże się
z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów przesyłki.

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwroty.

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosowanego oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od całości bądź części umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, osobiście u Sprzedającego lub przesyłając je przesyłką poleconą na adres Sprzedającego wskazany w § 1. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu przez Sprzedającego i dostępnego na stronie Sklepu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedający niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
3. Umowę, od której Klient odstąpił uważa się za niezawartą.
4. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować ten zakup.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktów przed jego upływem.
6. Odesłanie zwracanych Produktów następuje na koszt Konsumenta. Sprzedający informuje,
że w przypadku odesłania Produktów na jego koszt, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, odmówi odbioru przesyłki lub odbierze ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego cenę Produktów, powiększoną o koszt ich przesłania przesyłką ekonomiczną poleconą, a w przypadku Klientów zagranicznych o koszt ich przesłania przesyłką zagraniczną poleconą, priorytetową. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na otrzymanie zwrotu przy użyciu innego sposobu.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, lub dostarczenia potwierdzenia odesłania Produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających
z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wad Produktów.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech
i funkcjonowania i tym samym zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy wartością pierwotną Produktów a zmniejszoną.
11. Sprzedający uprzedza, że zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), ze względów higienicznych Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co do Produktów, których opakowania jednostkowe zostały otwarte.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Jeśli konsument otrzymał wadliwy produkt a jest możliwość wymiany na inny, konsument
nie pokrywa kosztów nadesłania tego produktu.

§ 8 Reklamacje.

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad. Klient, który otrzymał wadliwy Produkt może go zareklamować i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, a jeżeli jest Konsumentem może też żądać wymiany lub naprawienia Produktów.
2. Wniesienia reklamacji następuje poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z reklamowanym Produktem na adres Sprzedającego wskazany w § 1 lub ich złożenie osobiście w siedzibie Sprzedającego. Zgłoszenie musi zawierać, co najmniej: wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady, datę stwierdzenia wady i jej zwięzły opis.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu jedynie jeżeli zostały one ujawnione w przeciągu dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Reklamacja jest niezwłocznie rozpatrywana przez Sprzedającego lub jego pracownika wykonującego obowiązki z zakresu kontroli jakości. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, a w przypadku naruszenia tego terminu reklamację poczytuje się za uznaną za zasadną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji, spowodowaną okolicznościami za które odpowiada Klienta, w szczególności nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji, nieprzesłaniem reklamowanego Produktu, czy też brakiem kontaktu ze strony Klienta.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient zawsze otrzyma zwrot kosztów przesłania reklamowanych Produktów. Sprzedający uprzedza jednocześnie, że może odmówić odbioru reklamowanych Produktów, które przesłane zostały mu na jego koszt przesyłką za pobraniem.

§ 8a Zakres zastosowania uprawnień konsumenckich.

Postanowienia § 7 i 8 Regulaminu oraz wynikające z nich uprawnienia, poza Konsumentami mają zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

§ 9 Polityka prywatności.

Warunkiem złożenia Zamówienia lub założenia konta w Sklepie jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie dla realizacji złożonego Zamówienia. Zasady gromadzenia
i przetwarzania danych opisane zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, dostępnej pod przyciskiem "Polityka Prywatności".

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. W procesie korzystanie ze stron Sklepu Sprzedający świadczy usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym;
b) możliwość składania Zamówień przez odpowiednio przystosowany do tego formularz.

2. Sprzedający świadczy usługi wymienione w punkcie powyższym bezpłatnie;
3. Umowa o świadczenie usług prowadzenia konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięcie w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi.
4. Umowa o świadczenie usług umożliwienia złożenia Zamówienia przez formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamówionych Produktów. Zamówienie może być anulowane przez Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi.
5. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. w przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedający może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi.
6. Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje, ze obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@adrian-rajstopy.pl Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie, a informacja odnośnie wprowadzanych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed dniem publikacji tej zmiany.
2. Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim, a umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. Jakiekolwiek wersje językowe tego Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i w żadnej sytuacji nie stanowią odmiennej regulacji pomiędzy stronami.
3. Klienci mogą żądać rozstrzygnięcia wszelkich sporów ze Sprzedającym, poprzez poddanie ich rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny, określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego lub zwrócić się o pomoc do miejscowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

Załącznik 1. Tabela kosztów

Forma wysyłkiPrzelew (zł brutto)Przewidywany czas dostawy wysyłki*
Poczta Polska Ekonomiczna 7 - każda następna sztuka +0.50 zł 3-4 dni
Poczta Polska Priorytet 8 - każda następna sztuka +0.50 zł 1-2 dni
DPD 15 - każda następna sztuka +0.50 zł 1-2 dniFormularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy